ELCABRON's Travel Journals (3)

Page 1 of 1          < Previous Next > Page:

Shanghai
December 23, 2004 - January 11, 2005

Shanghai - Chongqing - Shanghai

Hong Kong
March 1, 2004 - April 1, 2004

Hong Kong - Guangzhou (Kanton) - Guilin - Yangshuo - Longji - Chongqing - Chengdu - Lhasa/Tibet - Chengdu - Chongqing - Shenzhen - Hong Kong - Macau - Hong Kong

Beijing
March 12, 2003 - April 10, 2003

Beijing - Datong - Xian - Hangzhou - Suzhou - Shanghai - Beijing
Page 1 of 1          < Previous Next > Page: