QUEST's Travel Tips

 • All Travel Tips(0)
 • Must See Activities(0)
 • Tourist Traps(0)
 • Packing Lists(0)
 • Lodging(0)
 • Dinning(0)
 • Transportation(0)
 • Shopping(0)
 • Nightlife(0)
 • Warnings or Dangers(0)
 • Misc(0)
Page 1 of 1          < Previous Next > Page:

Transportation in Sanya
QUEST | Sanya | 6/16/2015 2:31:12 AM

bus line- English name, Chinese Pinyin & character,bus no.
Sanya Railway station (Sanya huo che zhan)三亚火车站:4,5,10,20,22,30
Sanya General Bus Station(Sanya qiche zongzhan)三亚汽车总站:1,2,5,7,8,10,16, 23
Yalong Bay(yalong wan) 亚龙湾: 15,24,25,27,29
Dadonghai Bay(Dadonghai wan)大东海湾: 2,4,8,15,17,18,19,25,28,29
Sanya Bay(Sanya Wan)三亚湾: 7,8, 15,20,25,26,27,32
Haitang Bay(Haitang Wan)海棠湾: 23,28,29,33
Nanshan Temple (Nanshan si)南山寺: 16,21,25,29
Airport bus line: Phoenix Airport (feng huang jichang)凤凰机场----> Binhai road(binhai lu)(滨海路)---->Jiefang road(jiefang lu) 解放路---->Bus station (qiche zongzha)汽车总站
Bus no.8: Phoenix Airport Airport (feng huang jichang)凤凰机场---->Sanya Bay Resort(Sanya wan dujia cun) 三亚湾度假村----> Haiyue Square (Haiyue guang chuang 海月广场---->Bus station(qiche zongzha)汽车总站----> 1st market (di yi shichang) 第一市场 ---->luhuitou square(luhuitou guangchuang)鹿回头广场--> Dadong hai square(Dadong hai guangchuang) 大东海广场
Bus no.27: Phoenix Airport (feng huang jichang)凤凰机场---->Sanya Bay Resort (Sanya wan dujia cun) 三亚湾度假村----> Haiyue Square(Haiyue guang chuang 海月广场---->Jiyang town (jiyang zhen) 吉阳镇----> Yalong Bay railway station(yalong wan huoche zhan) 亚龙湾火车站---> Yalong bay centre square (yalong wan zhongxin guangchuang)亚龙湾 中心广场--> Yalong bay underwater world (yalong wan haidi shijie) 亚龙湾海底世界
Bus no.32: Phoenix Airport(feng huang jichang)凤凰机场----Sanya Bay New City (Sanya wan xin cheng)三亚湾新城 --- Haiyue Square(Haiyue guang chuang 海月广场----railway station ( huoche zhan) 火车站---> Sanya College (Sanya xue yuan) 三亚学院
Bus no.33: Phoenix Airport(feng huang jichang)凤凰机场---->Duty free(mianshui guangchuang)----> Sheraton Hotel(xilaideng jiudian)喜来登酒店---->Hilton hotel (xi erdun jiu dian ) 希尔顿酒店----> Kempinski hotel (kaibinsiji jiu dian)凯宾斯基酒店--> Haitang Square (haitang guangchuang) 海棠光创


Page 1 of 1          < Previous Next > Page: